1.شناخت لایه ها و انواع پوست:
پوست،دستگاه محافظ بدن است و سطح خارجی بدن را می پوشاند و شامل سه قسمت است :اول روی پوست یا اپیدرم ؛دوم میان پوست یا درم و سوم زیر پوست یا هیپودرم است .
تعریف پوست از دیدگاه طب به سنتی ؛ابوسهل مسیحی در کتاب الماه فی الطب خود می نویسد :پوست نیز مشابه اعضای دیگر کار کردی دارد.عضوی است که سطح تمام اعضای بدن را می پوشاند تا اعضاء از محیط خارج در امان باشند.وی پوست را به هم متصل می کند و صف نموده که بر روی اندام کشیده شده و یک حالت تثبیت را در اندام ها به وجود می آورد و از حرکت و جابجایی آنها جلو گیری می نماید.دارای حس قوی بوده و از زوال اندام ها جلو گیری می کند .باعث متحد نمودن اعضا می گردد و شکل ظاهری منسجم و مرتبی به آن می دهد. از آسیب دیدن اندام ها به واسطه ضرباتی که بر ان وارد می شود ، جلوگیری می کند.
علی بن عباس مجوسی اهوازی درباره پوسته های پوششی (غشاء)پوست چنین می گوید:پوست،جرم نازک محکمی است که اندام ها را در خود فرو می گیرد.هیچ اندامی نازک تر از آن نیست و پس از استخوان ،محکم تر از آن ،عضوی در بدن وجود ندارد.از آن جهت به آن نیاز است تا اندام ها را بپوشاند و نگهداری نماید و از آفت ها یی که ممکن است بر آن وارد شود ،باز دارد ،و به همین جهت ، خداوند ،گوهر آن را سخت آفرید تا به سادگی تاثیر پذیر نباشد.
نازکی ان هم از این رو است تا فضای بزرگی از جای اندام ها را نگیرد و جا را بر آن ها تنگ ننماید .
ابن هندو در کتاب خود ،پوست را چنین توصیف کرده است :
پوست،جامه خارجی اعضاءاست که ظاهراً “بشره”و باطن آن را “آدمه”گویند.
چغمینی در قانونجه ،پوست را چنین توصیف نموده است:
پوست جسمی است از جنس عصب که حس فراوان دارد. وظیفه آن پوشاندن سطح بیرونی اعضاء است.
در کتاب تشریح بدن انسان ،معروف به تشریح منصوری ،نویسنده پوست را بدین گونه تشریح می کند:
جلد،عضوی است شامل نرمی و حس و عصب و زیر آن نیز به گوشت پوشیده و همچون غشایی است بر تمام بدن وفایده آن حفظ اعضاءو مفید فایده برای حس و ادراک است و دارای ملموسات است .