فراموشی یانسیان یا آلزایمر :کمبود یااز بین رفتن حافظه است وسبب آن سردی مزاج ساده یا باماده است که تشخیص نوع آن براساس علایم بیماری است.
سردی با ماده دونوع است :سردی وخشکی ودیگری سردی و تری.درنوع خشکی مزاج فرد تنها خاطرات قدیم را به یاد می آورد ودر نوع تری فرد دارای حافظه
نزدیک است.(منبع کتاب الموجز فی الطب)
انواع فراموشی یا نسیان یا آلزایمر
فساد ذکر :
بطلان حفظ است یعنی نقصان یا انعدادم آن.
فساد ذکر بدلیل بارد رطب(سرد و تر یا بلغم ):
سبب آن استیلای برودت ورطوبت است بر قسمتی از مغز که محل حفظ است زیرا که حفظ واستمساک به یبوست صورت می بندد و چون رطوبت بر آن غالب
شد قبول معانی جزییه متادیه از وهم به سوی خود را به آسانی وا می گذارد،مثل شمع گداخته که حفظ صورت نقوش منطبقه در خود را نمی کند.
علامت آن:
بسیاری خواب است زیرا اعصاب راست می گرداند وسنگین سراست.
علاج آن:
عطسه آورها مثل تربد و جند بیدستر وایارج فیقرا وخردل وشونیز وعاقرقرحابا عسل وبلادر وصبر،غاریقون،سلیخه،وج،زراوند،زعفران،دارچینی،مصطکی،
قسط،بذرالسداب،فلفل سفید،افتیمون،سرکه عنصلی.

فساد ذکر بارد یابس (سردی و خشکی)؛سوداویی
گاهی سبب آن استیلای برودت ویبوست است بر موخر دماغ به نحوی که مثل شمع شدید الصلابه گردد که قبول نقش ننماید.
علامت آن:
بی خوابی دایمی وخشکی منخر وصعوبت تکلم به سرعت است زیرا که یبوست بر اعصاب لسان وعضلات آن مستولی شده است به نحوی که به تشنج مایل
شده است .ودر بعضی اوقات به نحوی خشکی غالب می شود که گویا گلویش گرفته شده است که با نوشیدن آب یا دوای مرطوبی لحظه ای ساکن می گردد.
علاج آن:
ترطیب وتسخین است به غذاهای حاره ورطبه مثل گوشت مرغ ،جوجه،بره ومروخات مثل مغزساق گاو وروغن شیرین وروغن بابونه ونطولات مثل آب کله وطبیغ
بابونه وبذرکتان وبنفشه.
فساد فکر:
مریض را تفکر در جیزی میسر نشود،یعنی نتواند که مقدمات جزی حاصله در ذکر ومقدمات کلیه حاصله در عقل را ترتیب نماید.یعنی وقتی یک مقدمه راحاضر سازد مقدمه دیگر فراموش گردد.
سبب آن:
استیلای برودت ورطوبت است بر قسم اوسط مغز که محل فکر است وروح به آن برودت کثیف وقوامش غلیظ می گردد.وفکر باطل وناقص می شود،زیرا که فکر
حرکت روح است از وسط به موخر ورجوع به موضع اول وحرکت به حرارت حاصل می شود و از این جاست که مزاج بطن اندک به حرارت مایل است و چون حرارت فاسد شد حرکت فکر به مشوش و پراکنده می شود و گاهی سبب آن استیلای برودت مفرط سازج است و گاهی با یبوست این قذر هست که اگر با رطوبت باشد آفت شدید تر خواهد بود زیرا که رطوبت بلادت روح را معین می کند .
علامت آن:
علامت بطلان حفظ از برودت و رطوبت است مگر اینکه در این مرض ثقل در وسط سر محسوس می گردد.
علاج آن:
تنقیه است.

2 پاسخ

  1. سلام خانم دکتر مچکرم اینکه نظر دادید
   بله حق با شماست ولی لازم دونستم مطالبی از کتوب اصلی
   طب سنتی در اختیار عزیزانی که در این حیطه کار می کنند در سایت
   قرار دهم.

دیدگاه‌ها بسته‌اند.